Arbetsmiljö och jämställdhet

Bra arbetsmiljö är för oss en arbetsplats där personalen tycker om att gå till jobbet. En sund arbetsplats med motiverande arbetsuppgifter och god stämning, där arbetsskador och arbetsrelaterade olycksfall är sällsynta. En bra arbetsplats är också en jämställd arbetsplats där varje medarbetare har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att utvecklas.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet på företaget är en strategisk och viktig fråga som påverkar både vår säkerhet och vår konkurrenskraft. Företaget har ett ansvar att förebygga och åtgärda risker för såväl ohälsa som fysisk som psykisk arbetsmiljö.

En strävan är också att alla, oavsett arbetsuppgifter, skall ges möjlighet till både inflytande och utveckling samt till samarbete och sociala kontakter.

Jämställdhetspolicy

Vi ska vara ett företag där synen på jämställdhet kännetecknas av att vi har jämställda arbetsplatser där alla individers specifika förmågor oberoende av könstillhörighet skall tas tillvara för att bidra till ett gott arbetsresultat och arbetsklimat. Kvinnor och mäns lika värde skall vara den självklara värderingen inom Harry Holms AB.

Vi vill att kvinnor och män skall ha lika lön för lika eller likvärdigt arbete, att kvinnor och män skall kunna arbeta inom de yrken de är intresserade av, att det skall vara naturligt att både kvinnor och män kan förena arbete med ansvar för barn, att arbetsmiljö och arbetsorganisation är sådana att de passar både kvinnor och män och att kränkningar på grund av kön inte förekommer.

Företaget och samtliga medarbetare ska i samverkan:

  • Aktivt verka för ett hållbart arbetsliv där såväl fysik som psykosocial arbetsmiljö lämpar sig för alla medarbetare. Med det menar vi att ta hänsyn till att alla medarbetare, oavsett kön, ska beredas lika möjligheter/förutsättningar avseende arbetstider, bekvämlighetsinrättningar, attityder, språkbruk, tunga/finmotoriska arbetsuppgifter.
  • Underlätta för alla medarbetare att förena arbete och föräldraskap. Med det menar vi att underlätta för föräldrar genom att t.ex. vid specifika behov möjliggöra nyttjande av flexibla arbetstider och i möjligaste mån förlägga möten under ordinarie arbetstid.
  • Förebygga och förhindra trakasserier på grund av kön, religion, etnisk tillhörighet och/eller sexuell läggning. Med det menar vi att motverka handlingar som avser ovälkommet uppträdande och som kan uppfattas kränkande av medarbetarens integritet.
  • Ge alla medarbetare möjligheter till utveckling och utbildning. Med det menar vi att alla medarbetare, oavsett kön, ska beredas lika möjlighet till utveckling inom ramen för sitt arbete.
  • Aktivt verka för en jämnare könsfördelning inom våra enheter. Med det menar vi att åstadkomma en jämnare fördelning av kvinnor och män i skilda typer av arbeten och positioner samt att alltid verka för att lediga arbeten i så stor utsträckning som möjligt söks av och erbjuds både kvinnor och män.
  • Ge alla medarbetare lika lön och villkor oavsett kön för lika prestation då arbetet som utförs är lika eller likvärdigt och har jämförbar svårighetsgrad. Med det menar vi att säkerställa att det ej finns löneskillnader som enbart beror på kön. Detta skall ske genom regelbunden lönekartläggning.