Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö är självklara nyckelord i Harry Holms verksamhet. Genomtänkta kvalitets- och miljöpolicys säkerställer att samtliga arbetsmoment utförs med hög kvalitet och med minsta möjliga påverkan på miljön.

Kvalitetspolicy

För att uppfylla kunders krav och förväntningar krävs att såväl tillverkning som övrig organisation utför alla uppgifter professionellt och med rätt kvalitet. Kvalitetsarbetet skall alltid vara prioriterat och väl genomsyra allt arbete som utförs av såväl ledning som enskilda medarbetare.

Företaget skall ständigt utveckla kvalitetsledningssystemet med målet att öka kundtillfredsställelsen och den interna effektiviteten.

Företaget skall arbeta med underleverantörer som ger ett positivt bidrag i vår strävan att ständigt utveckla lönsamheten, den interna effektiviteten och våra kunders tillfredsställelse.

Ansvar skall spridas så långt ut som möjligt i organisationen.

Organisation och arbetssätt som sätter både intern och extern kund i centrum skall eftersträvas.

Miljöpolicy

Harry Holms AB åtar sig att arbeta för ständiga förbättringar och minska miljöbelastningen genom att medverka till hushållning av våra resurser och vid val av material och produkter vara särskilt aktsam om miljön.

Vi strävar efter att, i samarbete med våra leverantörer kunna erbjuda alternativa, mindre miljöbelastande produkter och emballage till våra kunder. Vi skall alltid hålla oss uppdaterade och följa miljölagar och regler, relevanta för vår verksamhet. Vi skall alltid tillämpa denna policy och göra den känd för alla anställda. Den skall även finnas tillgänglig för kunder, leverantörer och övriga som vill ta del av den.

Målet med vårt arbete är att vi skall minimera skadliga miljöeffekter av vår verksamhet samtidigt som vi skall klara av kraven på kvalitet, bra arbetsmiljö och en god konkurrensförmåga. På så sätt säkerställer vi företagets framtid, samtidigt som vi bidrar till en förbättring av miljön.