Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö är självklara nyckelord i Harry Holms verksamhet. Genomtänkta kvalitets- och miljöpolicys säkerställer att samtliga arbetsmoment utförs med hög kvalitet och med minsta möjliga påverkan på miljön.

Kvalitetspolicy

Fokus

Huvudfokus för vårt kvalitetsledningsarbete är att uppfylla myndigheters, intressenters och kundernas krav och sträva efter att överträffa deras förväntningar. Huvudansvar för detta har högsta ledningen.

Ledarskap

Ledare på alla nivåer ska arbeta för samsyn kring tydliga målbilder samt skapa förutsättningar och miljöer där människor ges möjlighet att bli engagerade i att uppnå organisationens kvalitetsmål.

Medarbetares engagemang

Kompetenta och engagerade medarbetare med befogenheter, på alla nivåer i hela organisationen, är avgörande för att förbättra vår förmåga att skapa och leverera värde.

Processinriktad organisation

Vi anser att stabila och förutsägbara resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter förstås och hanteras som processer som fungerar som ett sammanhängande system.

Ständiga förbättringar

Vi skall ständigt arbeta med förbättringar av såväl kvalitetsledningssystemet som övriga processer och arbetssätt. Processägare ansvarar för arbetet med ständiga förbättringar inom respektive process.

Faktabaserade beslut

Vi tror på att beslut baserade på analys och utvärdering av data och korrekt information är mer benägna att ge önskade resultat.

Relationshantering

För fortsatt och hållbar framgång är det viktigt att vi vårdar våra relationer med externa parter, såsom t.ex. kunder och leverantörer.

Risker och möjligheter

Genom att kritiskt granska processer, planer och beslut på alla plan så skapar vi oss medvetenhet om konsekvensen av dessa och vidtar aktiviteter för att utnyttja möjligheter samt minimera negativa effekter.

 

Sammanfattningsvis så skall detta leda till att vi har en organisation med kompetenta medarbetare som trivs i sina roller och känner engagemang och tillsammans jobbar mot uppsatta mål. Vi har en tydlig bild över vilka våra viktigaste processer är, hur de hänger ihop samt vilka risker och möjligheter som finns. Ledningssystemet, processerna och dess aktiviteter skall kontinuerligt förbättras genom att vi sätter upp tydliga mål och har en återkommande utvärdering av systemet och processernas förmåga att prestera önskade resultat. Vi ger intressenter, partners och våra kunder en hög grad av tillfredsställelse.

 

Miljöpolicy

Harry Holms AB åtar sig att arbeta för ständiga förbättringar och minska miljöbelastningen genom att medverka till hushållning av våra resurser och vid val av material och produkter vara särskilt aktsam om miljön.

Vi strävar efter att, i samarbete med våra leverantörer kunna erbjuda alternativa, mindre miljöbelastande produkter och emballage till våra kunder. Vi skall alltid hålla oss uppdaterade och följa miljölagar och regler, relevanta för vår verksamhet.

Målet med vårt arbete är att vi skall minimera skadliga miljöeffekter av vår verksamhet samtidigt som vi skall klara av kraven på kvalitet, bra arbetsmiljö och en god konkurrensförmåga. På så sätt säkerställer vi företagets framtid, samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling.